Vedtekter, Angstringen Norge

År 2005 den 1. september ble det avholdt et stiftelsesmøte med påfølgende konstituerende styremøte iStiftelsen Angstringen Norge

Tilstede som stiftere var : 
Solbjørg Talseth, Eli Vogt Godager, Hanne Nordal, Wenche Erichsen, Nils Erik Hansen, Elisabeth Jørgensen, Arild Andhøy og Gunn Anita Vang

Som stiftelsesdokument ble protokollert:

Vedtekter

§  1 - Navn

Stiftelsen Angstringen Norge (ARN).

§   2 - Sete

Stiftelsen skal ha sete i Oslo.


§   3 - Stiftere

Stiftelsen Angstringen Norge er etablert av Solbjørg Talseth, 
Eli Godager, Hanne Nordal, Wenche Erichsen, Nils Erik Hansen,
Elisabeth Jørgensen, Arild Andhøy og Gunn Anita Vang.


§  4 - Formål

Stiftelsen har som formål å produsere, videreutvikle og formidle
erfaringsbasert kunnskap om angst og selvhjelp ut fra et holistisk
menneskesyn og i tråd med stiftelsens angst og selvhjelpsforståelse.    
(Se vedlagte verdidokument)
Stiftelsen skal:

a)     Styrke selvhjelpsarbeidet gjennom kontinuerlig informasjonsformidling som bidrar til opprettelse av nye selvhjelpsgrupper og økt kunnskap om angst og selvhjelp i samfunnet.    
b)     Oppbygging og styrking av nettverket i Angstringen Norge ved å bistå til å opprette kontaktmøter både lokalt og regionalt.
c)      Medvirke til å holde kontakten med de til enhver tid eksisterende Angstringene. 
d)     Arrangere arbeidskonferanser for erfaringsutveksling og produksjon av ny kunnskap, som gjennom informasjonsarbeid gjøres tilgjengelig for allmennheten, fagfolk og Angstringene. 
e)     Opplæring av informatører og igangsettere på bakgrunn av erfaringsbasert kunnskap oppsummert gjennom Angstringenes arbeid.

§   5    Stiftelsens styre

Stiftelsens styre skal ha 3 - 5 styremedlemmer. 
Hvis styret kun består av 3 medlemmer skal det velges et varamedlem.
Styret innkaller de eventuelt ansatte etter behov. Styret oppnevner selv sin leder og supplerer seg selv etter behov. 
Alle som skal inneha styreverv i Angstringen Norge må stå inne for vedlagte verdidokument. 
Styret arbeider etter konsensusprinsippet.
Funksjonstiden for styremedlemmer er minimum 1 år. 

§   6    Styremøter

Det skal holdes minimum 2 styremøter per år.
Det føres referat fra styremøtene som undertegnes av samtlige
styremedlemmer som møter.         

§   7            Styrets oppgaver

Styret har ansvar for forvaltningen av stiftelsens midler og at aktivitet
drives i samsvar med stiftelsens vedtekter og gjeldende
lovbestemmelser. Styret skal godkjenne budsjettforslag og tiltak. 
Styret engasjerer de personer og den kompetanse som er nødvendig
for å oppfylle stiftelsens formål og verdidokument. 
Styret ansetter og har arbeidsgiveransvar (inkl. stillingsinstrukser) for eventuelle ansatte i stiftelsen i henhold til gjeldende lover og regelverk.           

Styret utarbeider retningslinjer for de ulike delene av stiftelsens virksomhet.

§   8   Kapital

Stiftelsen etableres med en grunnkapital på kr 100 000,- 
Grunnkapitalen kan fritt forvaltes av stiftelsen , dersom dette ikke
går ut over stiftelsens formål og skjer innenfor rammen av en
forsvarlig økonomistyring.

§   9   Finansiering av stiftelsens arbeid

Stiftelsen drives med midler fra offentlige eller andre instanser,
basert på søknader godkjent av styret. Stiftelsen kan ikke motta
økonomiske gaver som er i strid med stiftelsens formål eller
angst og selvhjelpsforståelse.  

§   10 Ledelse og forvaltning

Styreleder skal ha ansvar for den kontinuerlige forvaltningen av
stiftelsen, og skal være i dialog med øvrige styremedlemmer om
beslutninger. Styret skal hvert år innen utgangen av mars legge frem:
- regnskap og revisjonsberetning
- årsrapport (inkl. tiltak som er iverksatt og aktivitetstall)
- budsjett.

§   11 Allmøte

Det avholdes minst et allmøte årlig med stiftelsens eventuelle ansatte. Allmøte skal også innkalles når flertallet av de ansatte krever det. 
 

§     12   Signatur/Prokura

Stiftelsen tegnes av styrets leder. Styret kan meddele prokura. 
 

§     13  Regnskap

Stiftelsens regnskapsår følger kalenderåret, revisjon skal foretas av
registrert revisor. Regnskap skal føres av autorisert regnskapsfører. 


§      14   Vedtektsendringer

Endringer i vedtektene krever konsensus blant styrets medlemmer. 
Slike vedtektsendringer kan ikke inneholde endringer av stiftelsens
formål.

§      15  Oppløsning

Ved eventuell oppløsning av stiftelsen skal et eventuelt overskudd
overføres til støtte og utvikling av selvhjelps- og opplysningsarbeid
om angst.

§      16   Stiftelsesloven

For øvrig gjelder Stiftelseslovens bestemmelser.

Stiftelsens forretningsadresse er :  Tvetenveien 32, 0666 Oslo